O Klinice

Klinika prowadzi kompleksową (nieiwazyjną i inwazyjną) diagnostykę i terapię różnych postaci klinicznych choroby niedokrwiennej serca.

Tematyka działalności naukowej jest ściśle związana z działalnością kliniczną i obejmuje takie zagadnienia jak: ostre zespoły wieńcowe, zaburzenia rytmu i przewodzenia ze szczególnym uwzględnieniem określania ryzyka nagłej śmierci sercowej, ostrej i przewlekłej niewydolność serca z uwzględnieniem zaburzeń neurohormonalnych, przyczyn utrat przytomności, zaburzeń funkcji śródbłonka naczyń, stresu oksydacyjnego, powikłań cukrzycy w układzie krążenia, leczenie opornych hipercholesterolemii.

W ciągu 1 roku w Klinice średnio jest hospitalizowanych około 1300 chorych.  Ponadto intensywnie działa Przychodnia Przykliniczna, która udziela rocznie około 9000 konsultacji specjalistycznych.

Dzięki staraniom obecnej Kierownik Kliniki Profesor hab.n.med. Jadwigi Nessler oraz zespołu Kliniki,

w 2021 roku została ukończona modernizacja Kliniki wraz z jej rozbudową. Obecnie Klinika spełnia

wszystkie warunki wymagane przez Unię Europejską oraz liczy więcej łóżek, w tym Intensywnej

Terapii kardiologicznej. Powstały również nowe pracownie jak i sala zabiegowa.

Działalność Kliniki została przez poszerzona o możliwości elektroterapii: wszczepiania układów

stymulujących, kardiowerterów-defibrylatorów, jak również wykonywania zabiegów ablacji

(migotania przedsionków i ognisk arytmii). Zatrudniono w tym celu wybitnych na skalę Polski

specjalistów.

Ponadto w ramach działalności Kliniki powstał ambulatoryjny Ośrodek Leczenia Niewydolności

Serca, z nowoczesnym – telemetrycznym systemem monitorowania chorych. Powstała również

wysoce specjalistyczna Poradnia Kardio-Onkologiczna. W Klinice pracują ponadto specjaliści z kardio-

diabetologii.

Rozbudowano znacznie pracownię echokardiografii, ze stworzeniem możliwości wykonywania

badania stres-echo na ergometrze rowerowym. Poza echokardiografią przezklatkową, pracownia

wykonuje też echokardiograficzne badania przezprzełykowe i badania stres-echo z dobutaminą.

Wykonywane są również echokardiograficzne badania naczyniowe.

Pracownia Diagnostyki i Leczenia Omdleń powstała przy Klinice szczyci się wieloletnim

doświadczeniem opartym na badaniach z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury.

Klinika prowadzi szereg programów naukowych, w tym dotyczących niewydolności serca, zaś jej

zespół składa się z wybitnych specjalistów w tym zakresie, leczących w sposób najbardziej

nowoczesny wady serca, szczególnie niedomykalność zastawki mitralnej metodą MitraClip.

Wykonywane są nowoczesne metody rewaskularyzacji mięśnia serca jak i pełna diagnostyka do

zabiegów kardiochirurgicznych.

W Klinice przeprowadza się również diagnostykę bezdechu sennego. Prowadzona jest nowoczesna

rehabilitacja chorych oraz udzielane jest wsparcie psychologa klinicznego.

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcie nowego budynku Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz Zespół.

 

Nowy budynek Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

Kierownik Kliniki – prof. dr hab. Jadwiga Nessler wraz z zespołem