Historia

Klinika Choroby Wieńcowej została utworzona uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego i Senatu Akademii Medycznej w Krakowie w 1990 roku. Powstała w odrestaurowanym, zabytkowym budynku, na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Do dyspozycji Kliniki oddano 29 łóżek monitorowanych centralnie, w tym 6 łóżek intensywnej terapii.

Kontynuując tradycję krakowskiej szkoły kardiologii profesora Władysława Króla ze szkoły Prof. dr hab. Leona Tochowicza, Kierownik Kliniki, Prof. dr hab. n. med. Wiesława Piwowarska zorganizowała wraz z zespołem nowoczesną jednostkę kliniczną. Główne kierunki szkoły dotyczą poszerzania wiedzy medycznej z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych oraz poświęcają dużo uwagi nauczaniu i wdrażaniu postępu w diagnostyce i leczeniu.


Prof. dr hab. Wiesława Piwowarska
Organizator i Kierownik Kliniki w latach 1990-2009

Z krakowskiej szkoły kardiologicznej wywodzi się poza Prof. Piwowarską także doc. dr hab. Jadwiga Nessler – obecny Kierownik Kliniki oraz dr n. med. Danuta Mroczek-Czernecka. Dr med. Danuta Mroczek-Czernecka pracowała I Klinice Kardiologii kierowanej przez prof. Władysława Króla, a następnie prof. Jerzego Pawła Dubiela.

Dr hab. n. med. Jadwiga Nessler została Kierownikiem Kliniki po odejściu Prof. Wiesławy Piwowarskiej na emeryturę w 2009r.

Pozostali lekarze Kliniki uzyskali specjalistyczne wykształcenie oraz tytuły naukowe doktora medycyny podczas dziewiętnastoletniej działalności Kliniki. Należą do nich: dr n. med. Bohdan Nessler, dr n. med. Ewa Konduracka, dr n. med. Andrzej Paradowski, dr n. med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska, dr n. med. Urszula Czubek, dr n. med. Grzegorz Gajos, dr n. med. Andrzej Gackowski, dr n. med. Jerzy Matysek, dr n. med. Izabela Pietrzak, dr n. med. Bożena Stobierska-Dzierżek, dr n. med. Nader el Massri i dr n. med. Artur Pietrucha.

Klinika wykształciła również wielu specjalistów i doktorów nauk medycznych wśród lekarzy nie będących jej etatowymi pracownikami. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymali: dr n. med. Mariusz Kitliński, dr n. med. P. Latacz, dr n. med. Marcin Misztal, dr n. med. Katarzyna Starzyk, dr n. med. Agnieszka Okraska i dr n. med. A. Libionka. Siedem prac doktorskich jest w toku.

W Klinice zatrudniony jest psycholog kliniczny jak również dwóch rehabilitantów. Personel pielęgniarski w czasie funkcjonowania kliniki był ustawicznie kształcony, w tym zagranicą.

Wszyscy lekarze są członkami światowych, europejskich lub krajowych towarzystw lekarskich. Wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych prezentowane są na łamach fachowych czasopism oraz na krajowych i zagranicznych zjazdach i konferencjach kardiologicznych. W uznaniu zdobytych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 10 lekarzy uzyskało prestiżowy tytuł Fellow ESC.

Prace badawcze prowadzone w Klinice dotyczyły diagnostyki i leczenia;

 • różnych postaci choroby niedokrwiennej serca, a w szczególności ostrych zespołów wieńcowych,
 • pozawałowej dysfunkcji lewej komory, z zastosowaniem przeszczepu autologicznych komórek macierzystych szpiku kostnego podawanych dowieńcowo,
 • oceny żywotności mięśnia sercowego po ostrym zawale serca, leczonym pierwotną lub ułatwioną angioplastyką wieńcową,
 • określenia ryzyka nagłej śmierci sercowej,
 • oceny aktywności neurohormonalnej oraz procesów zapalnych w niewydolności serca,
 • remodelingu elektrycznego i mechanicznego przedsionków, jako negatywnego czynnika rokowniczego u chorych z migotaniem przedsionków,
 • diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca i utrat przytomności,
 • problemów klinicznych u chorych po przeszczepie serca,
 • znaczenia wczesnej diagnostyki cukrzycy u chorych z choroba wieńcową dla rokowania i poprawy skuteczności inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki przyczyn nagłej śmierci sercowej znalazło swoje podsumowanie w wydanej w 2005 monografii „Nagła śmierć sercowa” pod redakcją kierownika Kliniki Choroby Wieńcowej prof. dr hab. Wiesławy Piwowarskiej. Lekarze Kliniki są członkami Rad Redakcyjnych lub recenzentami  w następujących czasopismach: Folia Cardiologica, Kardiodiabetologia,  Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Kardiologia Polska,  Cardiology Journal , European Heart Journal, Przegląd Lekarski . 

W Klinice wdrożono wiele nowych technik diagnostycznych i leczniczych:

 • aferezę LDL jako metodę leczenia opornych hipercholesterolemii we współpracy z Zakładem Biochemii Klinicznej CM UJ
 • echokardiograficzny test dobutaminowy
 • echokardiograficzne badanie żywotności mięśnia sercowego
 • badanie istotności stenozy aortalnej przy użyciu echokardiograficznego testu z dobutaminą
 • ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
 • wprowadzono oznaczania BNP u chorych z zawałem mięśnia serca, niewydolnością serca i wadami zastawkowymi
 • wszczepiano komórki macierzyste dowieńcowo u chorych z ostrym zawałem mięśnia serca
 • opracowano protokół diagnostyki i leczenia omdleń wazowagalnych

W ciągu 1 roku w Klinice średnio jest hospitalizowanych około 1300 chorych.  Ponadto intensywnie działa Przychodnia Przykliniczna, która udziela rocznie około 9000 konsultacji specjalistycznych. Od czasu wprowadzenia Małopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca, lekarze Kliniki czynnie uczestniczą w tym programie.

Oprócz działalności lekarskiej i naukowej klinika prowadzi także stale działalność dydaktyczną. Składają się na nią: wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii prowadzone ze studentami  IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego CM UJ, Medycznej Szkoły dla Obcokrajowców przy CM UJ, zajęcia z zakresu rehabilitacji klinicznej oraz szkolenie dla lekarzy w ramach stażów podyplomowych i specjalizacyjnych. Program z kardiologii „Clinical Cardiology” prowadzony przez Klinikę Choroby Wieńcowej dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców był uznany „Najlepszym Programem Klinicznym” („The Best Clinical Course”), a lekarze tworzący ten program kilkakrotnie otrzymywali tytuł „Najlepszego Nauczyciela Akademickiego”.

Lekarze Kliniki prowadzą szkolenia z zakresu elektrokardiografii, echokardiografii, w ramach warsztatów organizowanych w Instytucie Kardiologii oraz warsztatów i szkoleń Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szkolenia z zakresu niewydolności serca i wad wrodzonych serca są prowadzone w ramach szkolenia podyplomowego CM UJ, a z zakresu kardiodiabetologii wspólnie z Kliniką Chorób Metabolicznych.

Przy Klinice prowadzone jest studenckie koło naukowe (obecny opiekun koła dr hab. med. Jadwiga Nessler), które regularnie prezentuje prace na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych studentów i było wielokrotnie nagradzane za swoje osiągnięcia naukowe.

Klinika współpracuje na terenie kraju z następującymi ośrodkami naukowymi:

 •  Kliniką Chirurgii Serca i Naczyń oraz Transplantologii CMUJ
 • Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń CMUJ
 • Kliniką Chorób Serca i Naczyń CMUJ
 • Ośrodkiem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej CMUJ
 • II Katedrą Chorób Wewnętrznych CMUJ
 • Katedrą Biochemii CMUJ
 • Katedrą Medycyny Pracy CMUJ
 • Instytutem Kardiologii w Warszawie

Współpracuje również z ośmioma wiodącymi klinikami kardiologicznymi w Polsce w ramach prowadzonych wieloośrodkowych  programów badawczych.

Otrzymane nagrody: >Kliknij<

Współpraca międzynarodowa kliniki objęła wymianę doświadczeń oraz szkolenia

w znanych ośrodkach kardiologii europejskiej takich jak: Uniwersytet w Limoges (Francja), Uniwersytet w Genewie (Szwajcaria), Uniwersytet w Leuwen (Belgia), Pitie Salpetriere Hospital w Paryżu (Francja), Uniwersytet w Heraklionie (Kreta) i Centrum Arytmologii w Lavagni (Włochy).

Klinika bierze udział w programie Unii Europejskiej:

 • EURECA – „Nowa metoda i system diagnostyczny dla oceny ryzyka choroby układu krążenia w badaniach przesiewowych populacji zagrożonej”

Obecnie Klinika współdziała w 5 programach KBN:

 • Wpływ glikemii i insulinemii u chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST oraz cukrzycą i zespołem metabolicznym na proces zakrzepowy oraz rokowanie po bezpośredniej koronaroplastyce”
 •  „Terapia genowa choroby niedokrwiennej serca” – „ REGENT study”
 • „Znaczenie wczesnej diagnostyki choroby wieńcowej u chorych z cukrzycą oraz wczesnej diagnostyki cukrzycy u chorych z chorobą wieńcową dla rokowania i poprawy skuteczności leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej”
 • „Ocena zmienności genetycznej cyklooksygenazy-1 w chorobie wieńcowej”
 •  „Wpływ suplementacji kwasów omega-3 nienasyconych na zmienność odpowiedzi płytek krwi na skojarzone leczenie przeciwpłytkowe u chorych ze stabilną chorobą wieńcową poddawanych przez skórnej koronaroplastyce”

W 2002 roku powstała przy Klinice Fundacja Pomocy Sercu, dzięki której została zakupiona część aparatury Kliniki oraz zostały wdrożone nowe metody diagnostyczno-lecznicze, prowadzono szkolenie specjalistyczne lekarzy i pozostałych pracowników, podnosząc kwalifikacje zawodowe i naukowe personelu. Ponadto fundacja wspomagała rozbudowę i modernizację Kliniki oraz świadczyła pomoc finansową chorym znajdującym się w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej. Fundacja Pomocy Sercu prowadziła również działalność oświatową i profilaktyczną w zakresie chorób serca. Celami statutowymi fundacji jest promocja i prowadzenie działalności oświatowej i gospodarczej, z której środki przeznaczone są na wspieranie działalności Kliniki.

Obecne działania Kierownika Kliniki i Zespołu koncentrują się na kontynuacji tradycji Krakowskiej Szkoły Kardiologicznej oraz rozwijaniu nowych możliwości jakie niesie za sobą współpraca z ośrodkami kardiologicznymi zarówno Polsce jak i poza jej granicami.